โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่