โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันชัย หนักเกิด
ครู คศ.2