โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
อนุบาล 1

นิภาภรณ์ รักขำ
ครูพี่เลี้ยง