โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
หมู่ที่ 4 บ้านวัดเจดีย์หลวง   ตำบลควนทอง  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210
คณะผู้บริหาร

จุราภรณ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา